Maria Akademi

Kort om Maria Akademi

Maria Akademi är en politiskt och religiöst obunden förening vars uppgift är att främja människans och samfundens mentala välbefinnande och utveckling. Föreningens verksamhetsformer är utbildnings- och arbetarhandledningstjänster, tjänster för kvinnors välbefinnande och samhällelig påverkan. I utbildningar och handledningar ges utrymme för kvinnans och mannens särskildhet samt frågeställningar kring detta tema, så som dynamiska processer i organisationer och samfund samt utveckling av ledarskapet.

En ökad medvetenhet om betydelsen av utmaningar och etiska frågeställningar kring människans personliga ansvar, i förhållande till både det goda och det onda, hör till Maria Akademis idé. Fokuseringen på individens fördjupade självkännedom ger verktyg för tillvaron. Maria Akademi strävar till att stödja individen, familjen och samfundet på ett sätt som har fokus på människovärdets etik och det värdefulla i hela generationskedjan. 

Till föreningens grundläggande uppgifter hör att främja den mentala välfärden i samhället. I dag är den uppgiften viktigare än någonsin.
 


Öppen linje (Avoin linja)
en landsomfattande telefonjour för kvinnor som använder våld
eller är rädda för att använda våld
Tel. 09 7562 2260 
(tisdag och torsdag kl. 16-18) på fredag kl. 12-14 talar vi svenska


Demeter - nycklar till att bemöta våld hos kvinnor

Med stöd av Penningautomatföreningen (STEA) har man inom Maria Akademis Demeter-arbete specialiserat sig sedan år 2003 på kvinnors psykiska och fysiska våld och vrede. Man har velat lyfta fram kvinnors dolda och tabubelagda aggressiva sida samt svara på kvinnors rop på hjälp genom att igenkänna och bemöta denna sida.

Tjänster för klienter

Demeter erbjuder avgiftsfria och konfidentiella tjänster för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld. Klientarbetet hjälper kvinnor att ta ansvar för sina egna känslor och sitt eget beteende. Klienterna kan till exempel vara små barns mödrar och kvinnor i vars närförhållande det finns problem med det egna våldsbeteendet. Klientarbetet är indelat i tre faser: en telefonjour, kartläggande individuella samtal och en stödgrupp som leds av en specialutbildad terapeut.

Terapiarbetet börjar alltid med ett första telefonsamtal med kunden. Den landsomfattande telefonjouren betjänar främst kvinnor som själva vill ta kontakt men vi tar även emot samtal från yrkesfolk som söker terapi för sin kund. Efter telefonsamtalet har en utbildad Demeter-terapeut mellan tre till fem individuella samtal med kunden där man strävar till att kartlägga situationen och till att bemöta diskussioner med en stödgrupp. Individuella samtal kan även ske per telefon om kunden inte kan komma på plats på grund av långa avstånd.

Stödgruppen träffas 15 gånger. Gemenskapen mellan kvinnorna och den förstärkta könsspecifika självkännedomen stödjer kvinnans egen forskning av sitt inre manuskript, sina egna känslor samt kvinnans eget ansvar för sitt beteende.

Tjänster för proffs

Maria Akademis målsättning är också att inrota i samhället den kunskap som samlats inom Demeter-arbetet genom att erbjuda tjänster och utbildning för yrkesfolk som möter tecken på våld i närrelationer och familjer, arbetsgemenskaper och samhället överlag.  Våld ska förbyggas genom att förstärka och öka olika sektorers samarbete inom samhället. Via erfarenheten inom Demeter har det arbetats fram en teori om kvinnors dynamik och inre manuskript som har publicerats i boken Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta on ehkäistävissä år 2010.

Den processartade utbildningen Väkivalta on ehkäistävissä ger metoder för igenkännandet av våld och en fördjupning av självmedvetenheten. Utbildningens referensram är psyko- och familjedynamisk och könsmedveten. Maria Akademin skräddarsyr även utbildningshelheter och föreläsningar enligt kundernas behov.

Maria Akademin erbjuder även arbetshandledning och konsultation för till exempel personer som arbetar inom diakonin, social- och utbildningssektorn och för företagsledare.