Mot en ansvarskännande mänsklighet

Den allmännyttiga föreningen Maria Akademi firar detta år sitt 10-årsjubileum med mottot Mental klimatförändring – mot en ansvarskännande mänsklighet. Föreningens grundare är psykoterapeut Britt-Marie Perheentupa. Hon utvecklade alltsedan 1980-talet tillsammans med sin man Antti-Veikko Perheentupa en etisk och kollektiv familje- och psykodynamisk inriktning av den existentiella filosofin utgående från humanistiska grundfrågor.

Illabemötande i samhället

Britt-Marie Perheentupa har lyft fram förändringar i samhället som mänskan måste bearbeta. Den atomistiska och robotiserade mänskosynen har som sidoeffekt haft ett frihetsideal som kan kapa av rötterna till humanismen. Mänskan ska klara sig själv och vara en effektiv arbetare – hon kanske inte ser tillgivenhet, att växa som mänska och uppfostran av barn som viktigt.

Emotionell undernärdhet utrymmer i att barn och ungdomar använder våld mot sina föräldrar, lärare och äldre generationer; de vuxna emot sina patienter, kunder och elever. Också ovuxenhet och ansvarslöshet förgiftar arbetsplatsernas atmosfär och syns i psykiskt eller fysiskt illabemötande.

Det är ytterst viktigt att på nytt identifiera mänskans existens. Enligt Perheentupa är det bästa vaccinet mot våld att bemöta ett barn med kärleksfulla blickar, ett vårdande och ömt berörande samt känslan av ömsesidighet mellan mänskor. Självkännedom är en viktig egenskap, varje mänska har ett eget inre manuskript.

Aggressivitet hos kvinnor

Inom sitt psykoterapiarbete hade Perheentupa sett ensamhet, känslor av oduglighet och utanförskap i kvinnans tidiga skeden. I varje kvinna som använder våld mot sig själv och andra finns en illa bemött liten flicka. Då den första kärleken fattas eller förhållandet är enasidigt, barnet söker föräldern (oftast modern) men föräldern saknar inte barnet, uppstår ett existentiellt trauma – en horror vacui, en fasa för att inte existera, som även är en impuls för fysiskt och psykiskt våld.

För att försvara sig och för att gömma undan sin fasa utvecklar barnet en överlevnadsstrategi, det kan betyda att skapa ett ”andra jag”, själviskhet och arrogans, ett uteslutande av känslor – dessa kan senare i livet urarta i fysiskt och psykiskt våld. Samhället bör hjälpa kvinnor antingen de är offer eller aktörer, dessa bör inte heller ses som varandras motpoler.

Med stöd av Penningautomatföreningen har Maria Akademis Demeter-arbete lyft fram kvinnors dolda och tabubelagda aggressiva sidor. Sedan år 2003 har vi erbjudit hjälp för över 1000 kvinnor. Klientarbetet är indelat i tre faser: en telefonjour, kartläggande individuella samtal och en stödgrupp som leds av en specialutbildad terapeut. Maria Akademi erbjuder också tjänster och utbildning för yrkesfolk.

Tredje sektorn

Illamående i samhället berör alla och är en stor ekonomisk faktor. Här ser jag den tredje sektorn som en viktig aktör som kan erbjuda hjälp, Maria Akademi är en sådan aktör. Vi erbjuder bland annat psykoterapi (även på svenska), mammagrupper och självkännedomsgrupper.

Maria Akademi har också en svenskspråkig verksamhet och vi betjänar på svenska – välkommen att kontakta oss.

 

Källor:
Perheentupa, Britt-Marie (toim. Karhunen, Marjo-Riitta), Väkivalta on ehkäistävissä Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta on ehkäistävissä (2010)
Kerstin Kikka Österlund, Kvinnors våld och aggressiva känslor ur en psykodynamisk synvinkel, uppsats för klinisk psykologi, Åbo Akademis Öppna högskola 10.3.2016

Tagged , , , .