Lähde mentoriksi!

Mentorointi ja Työnimuun! -hanke

Mentorointiohjalman päätavoitteena on edistää nuorten naisten työhönintegroitumista ja edistää nuorten naisten työssäjaksamista. Tavoitteena on, että mentoroitavat saavat ymmärrystä, kannustusta ja näkökulmia työhönsä. Myös mentorieiden toivotaan kokevan vaikutusmahdollisuuksia toimintansa kautta. Mentorointia toteutetaan valikoiduissa työelämän pilottikohteissa sekä yksittäin kiinnostuneille mentoreille ja aktorielle. Mentorointi on erinomainen tapa voimaannutta nuoria ammattilaisia sekä luoda kontaktipintaa heidän ja työelämän välille sekä edesauttaa nuorten ammattilaisten työhön integroitumista.

Mentorointiprosessi kestää noin vuoden ajan. Mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisiä tapaamisia toivotaan olevan noin kerran kuukaudessa ja yhteisiä mentoriohjelmaan osallistuvien parien ohjattuja tukitapaamisia on noin neljä kertaa vuoden aikana. Mentoroinnista tehdään sopimus, jossa yhdessä mentoripareina sovitte yhteisen työskentelyn tavat ja periaatteet. Jokainen mentori mentoroi omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja niin kuin itselleen parhaiten sopii.

JOS KIINNOSTUIT LÄHTEMÄÄN MENTORIKSI TAI HALUAISIT ITSELLESI TYÖELÄMÄMENTORIN, OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on vuorovaikutusprosessi, jossa keskustelut perustuvat aina luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Vaikka mentorointi tähtää pääosin mentoroitavan eli aktorin kehittymiseen, myös mentori oppii uutta prosessin aikana. Työnimuun! -hankkeen mentorointiohjelman yleisinä tavoitteina ovat nuorten naisten ammatillisen identiteetin kasvu ja heidän työelämään siirtymisensä tukeminen.

Mentoroinnin tavoitteista ja hyödyistä

Mentoroinnin yleisenä tavoitteena on aktorin kehittymisen ja työelämään valmistautumisen tukeminen kahdenkeskisen vuorovaikutuksen kautta. Keskeistä on, että aktorin kokemus omasta pystyvyydestään ja osaamisestaan kasvaa ja että hän oppii tunnistamaan ja hyödyntämään omia taitojaan ja vahvuuksiaan. Mentorin kautta aktorilla on lisäksi mahdollisuus tutustua omalla alallaan vallitseviin arvoihin, asenteisiin, normeihin ja toimintatapoihin. Mentoroinnilla tuetaan myös aktoreiden kykyä luoda verkostoja ja hahmottaa eri toimialoilla tai tehtävissä vaadittavaa osaamista. Mentoroinnin tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että mentori antaa aktorilleen valmiita vastauksia ja ohjeita kaikkeen, vaan mentorointikeskusteluiden tarkoituksena on kehittää aktorin omaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.

Parhaimmillaan mentorointi on vastavuoroista eli sellaista, että molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä siitä. Mentorille keskustelut aktorin kanssa voivat antaa tilaisuuden tehdä yhteenvetoa ja analyysiä kaikesta osaamisestaan, mikä voi entisestään syventää hänen omaa ymmärrystään monista työelämän kysymyksistä. Keskustelut aktorin kanssa antavat usein myös uutta tietoa ja tuoreita ajatuksia omaan työhön. Monille mentorina toimiminen on esimiestyön harjoittelua ja useat työnantajat arvostavat mentorointikokemusta. Usein mentorit kertovat myös, että oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakaminen lisää merkityksellisyyden tunnetta.

Mentorin rooli

Mentori on aktoria amatillisesti kokeneempi henkilö, joka haluaa jakaa osaamistaan ja tukea ohjattavansa kehittymistä sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Mentorin keskeisin tehtävä on auttaa nuorta ammattilaista tarkastelemaan omaa ammatillisuuttaan ja auttaa häntä tunnistamaan oma potentiaalinsa. Mentoroinnissa yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten inspiraattori, tiennäyttäjä, valmentaja, sparraaja, keskustelukumppani sekä kontaktien jakaja ja rakentaja.

Mentorin roolissa tärkeintä on aito kiinnostus asiaan ja aktoriin. Mentoroinnin lähtökohtana ovat aktorin yksilölliset tarpeet ja toiveet. Valmiiden vastausten ja neuvojen antamisen sijaan mentori voi kuuntelemalla ja esittämällä kysymyksiä auttaa aktoria löytämään itse omat vastaukset. Mentori kannustaa aktoria oppimaan uutta ja kasvattamaan osaamistaan sekä vahvistaa tämän onnistumisen tunteita. Mentorin ei tarvitse tietää ja osata kaikkea. On tärkeää, että mentori antaa aktorille tilaa omalle pohdiskelulle ja omille valinnoille.

Mentoroitavan eli aktorin rooli

Aktorilla on iso rooli mentoroinnin onnistumisessa. Realistiset odotukset puolin ja toisin, omien tavoitteiden ja toiveiden läpikäyminen mentorin kanssa sekä rohkeus hyödyntää mentorin osaamista edesauttavat mentoroinnin onnistumista.

Aktorille mentorisuhde on ensisijaisesti oppimisen paikka. Mentorin kanssa aktori kehittää omia työtapojaan ja oppii ymmärtämään oman työpersoonansa piirteitä ja hahmottaa omaa tulevaisuuttaan, sen vaihtoehtoja, etenemisen mahdollisuuksia ja rajoja.
Heti mentoroinnin alussa aktorin on hyvä käyttää reilusti aikaa omien tavoitteiden määrittelemiseen ja pohtia omia odotuksiaan mentorointiohjelmalta. Myös mentoroinnin kuluessa kannattaa aktiivisesti miettiä omaan elämään, koulutukseen ja tulevaan työhön liittyviä asioita ja kysymyksiä.

Aktiivisuus, uteliaisuus ja avoin mieli ovat aktorin roolissa tärkeitä. Kiinnostus mentoria, hänen työtään ja hänen kokemustaan kohtaan on tärkeä lähtökohta mentoroinnille. Kannattaa rohkeasti tuoda avoimesti esille omia työelämään ja tulevaisuuteen liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä. Aktorin tulee pitää kuitenkin mielessä, että mentoritkaan eivät ole kaikkitietäviä.