Toiminta & tulokset

Työnjanoon! -ryhmissä vahvistettiin syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.

Toiminta: ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät, etänä valtakunnallisesti ja lähiryhminä Helsingissä, Tampereella ja Vihdissä.

Toiminnan kuvaus:

Ryhmän sisältö:

Tulokset:

Kykyviisari
Kykyviisari® on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan.

Tunnevaaka
Tunnevaaka®-oppaassa käsitellään äitiyteen liittyviä monenlaisia, myös vaikeammin kohdattavia tunteita, joita vanhemmuus voi herättää. Miten kohdata myös vihan ja aggression tunteita, miten ymmärtää tunnekirjon laajuutta? Yhtä tärkeää kuin on mitata fyysisiä mittoja, on myös punnita äidin psyykkistä painoa: miten paljon äidin mieli painaa? Mitä se heijastelee koko perheen arkeen? Miten painolastia voisi keventää? Materiaali sisältää Tunnevaaka-mittarin, jonka avulla voi hahmottaa omien voimavarojen suhdetta siihen, kuinka paljon elämässä on kuormitustekijöitä: Voima- ja Huoli -vaaka -mittarit toimivat apuna tässä.

Palautelomake
Palautelomake on tärkeä palautteen antamisen väline. Palautelomakkeessa asiakas myös arvioi ryhmän vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa.

Työnjanoon! -ryhmissä on käytetty kahta mittaria, joista Kykyviisari® ja Tunnevaaka® on täytetty sekä ryhmän alussa, että lopussa, jotta verrattavaa tietoa saadaan. Sähköinen palautelomake on täytetty ryhmän päätyttyä.

Kykyviisarin tuloksissa:

  • Suhde työelämään on parantunut
  • Koettu työkyky on parantunut
  • Mielen osa-alue on parantunut
  • Arki on parantunut