Tiedote: Keijun varjo -hanke vastaa nuorten naisten pahoinvointiin

Maria Akatemiassa on tartuttu nuorten pahoinvointiin ja sen ratkaisemiseen kehittämällä uusia palveluita tytöille ja nuorille naisille, joilla on vaikeuksia tunnesäätelyn ja väkivallan kanssa. Keijun varjo -hankkeessa (STEA 2016–2018) kehitettiin yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, jossa tuetaan nuoria tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä kohti väkivallattomuutta.

Hankkeen vertaisryhmissä väkivaltaa on käsitelty laajasti. Ryhmätoiminnassa nuoret ovat saaneet vertaiskokemuksia sekä ymmärrystä omiin vihan tunteisiin. Itseymmärryksen ja sukupolvitietoisuuden lisääntyminen ovat vähentäneet nuorten ahdistusta ja vahingollista käyttäytymistä. Keijun varjo -toiminnan pyrkimyksenä on ollut vaikuttaa nuorten vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden ilmaisuun riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvän väkivallan kierre on mahdollista katkaista ennen kuin nuoresta tulee äiti tai kun lapset ovat vielä pieniä.

Keijun varjo -hankkeessa on tehty myös matalan kynnyksen verkkotyötä avaamalla chat, johon nuoret ovat tulleet anonyymina koko Suomen alueelta keskustelemaan väkivallan kysymyksistä.

Hankkeen tavoittamien tyttöjen ja nuorten naisten väkivalta on ollut toisiin ja itseen kohdistuvaa fyysistä ja henkistä kaltoinkohtelua. Useat hankkeessa olleista nuorista ovat olleet haavoittuvassa asemassa ja väkivalta on ollut vain yksi heidän elämänsä haasteista.

Keijun varjo -ryhmiin osallistuneet nuoret ovat palautteissa kertoneet itsearvostuksen ja -tuntemuksen lisääntymisestä. Ryhmiin osallistuneille on ollut avartavaa katsoa omaa elämää väkivallan kokemisen ja tekemisen näkökulmasta ja ymmärtää niitä mekanismeja, jotka siihen vaikuttavat.

Työntekijänäkökulmasta hankkeen toimenpiteet nuorten auttamiseksi ovat olleet oikeita. Yhteistyökumppanit ovat nimenneet keskeisiksi vaikutuksiksi ja tuloksiksi väkivaltaisuuden vähentymisen ja nuorten tunnesäätelyn parantumisen, kun nuoret ovat löytäneet ymmärrystä itseään, tunteitaan, omaa elämäänsä ja väkivaltaisia impulssejaan kohtaan.

Hankkeessa on onnistuttu tavoittamaan vaikeasti tavoitettavaa kohderyhmää ja luomaan matalan kynnyksen mallia. Tyttöjen väkivallasta puhuminen ja ilmiön näkyväksi tekeminen on ollut tärkeää sen tabuluonteisuuden vähentämiseksi.

STEA avustusehdotuksen vahvistuessa Keijun varjo -hanke vakiintuu Keijun varjo -toiminnaksi. Kehitystyö jatkuu ja samalla toimintaa laajennetaan. Tulemme tarjoamaan Keijun varjo -ryhmänohjaajakoulutusta, tukea ryhmien perustamiseen ja kokoamaan nuorisokentän työntekijöitä verkostoksi.

Keijun varjo -seminaarissa 13.2.2019 Helsingissä on mahdollisuus kuulla ja keskustella lisää tyttöjen ja nuorten naisten väkivallan ilmiöstä ja väkivallan ehkäisemisestä. Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

Yhteydenotot:
Minna Savisalo, Keijun varjo -hankekoordinaattori
minna.savisalo@maria-akatemia.fi, p. 050 304 7455

Pdf: Tiedote_Keijun varjo hanke vastaa nuorten naisten pahoinvointiin_29.1.2019