Eri-ikäisten yhteistä voimaa tarvitaan

Elinvoimainen, toivonsa säilyttävä yhteiskunta tarvitsee jatkuvan vastavuoroisen yhteistyön ikääntyvien ja nuorempien sukupolvien välillä. Tämän sukupolvien välisen ikiaikaisen yhteistyön osaamisen arvo, harjoitus ja ylläpito vain on päässyt haurastumaan. Seurauksena on vieraantumista, pettymystä ja vaarana vastakkain asettuminen eri ikäryhmien välillä. Eri-ikäisten yhteistä voimaa tarvitaan aina elämässä ja nyt erityisesti edessämme olevissa suurissa muutosponnistuksissa, joita kestävä kehitys edellyttää. Maria Akatemian yksi osaamisalue on sukupolvien välisen yhteyden rakentaminen. Tämä tarkoittaa esim. keski-iän ylittäneille vanhemman ihmisen identiteetin luomista ja sellaisen asenteen ja kannattelukyvyn etsimistä, mikä tukee nuorempia heidän elämänsä haasteissa. Nämä ylisukupolviset suhteet ovat luontaisesti jännitteisiä. Ne ovat jatkuvaa liikettä yksilöitymisen vapauden ja toisaalta yhteenkuulumisen […]

Vanhat Vaikuttajat

Julkisessa keskustelussa vanhempia ikäluokkia käsitellään yleensä ongelmana: miten valtion rahat riittävät negatiivisessa huoltosuhteessa. Vanhojen, yli 75- vuotiaiden määrää lisääntyy nopeasti ja työikäisten määrä vähenee. Tässä keskustelussa jäävät piiloon kokonaan ne potentiaalit, mitä vanhoille kokemuksensa ja kestävyytensä ansiosta on kertynyt. Vielä enemmän näkymättömiin jää se kapasiteettisten, hyvinvoivien ihmisten ryhmä, joka on tullut eläkeikään ja vapautunut työtehtävistään. On riski, että heidän osaamisensa, elinvoimansa ja kokemuksensa hiipuvat hiljalleen näkymättömiksi. Näin he kadottavat myös tunteen merkityksellisyydestään. On tärkeää tiedostaa, hahmottaa ja sanoittaa niitä ilmiöitä ajassamme, joiden seurauksena kokemustiedon arvo hämärtyy. Maria Akatemiassa olemme aloittaneet ryhmän Vanhat Vaikuttajat, jossa ohjatun vertaisryhmän tuella tutkitaan ja etsitään […]

Vanha ihminen takaisin elämän keskelle

Koronaviruskriisi ja sen seurauksena toteutettu yli 70-vuotiaiden eristäminen on nostanut tärkeällä tavalla keskusteluun vanhojen ihmisten roolia yhteiskunnassamme. Tämä huolenpitotarkoituksella toteutettu eristäminen nostaa pohdittavaksi laajemmin, mikä on ikäihmisten rooli yhteiskunnassamme ja mikä on yhteinen kykymme rakentaa siltoja eri ikäryhmien välille. YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan kertoi eräässä haastattelussa, että hän ihmettelee vanhojen ihmisten yksinäisyyttä Pohjoismaissa, hän totesi: ”Afrikassa vanha ihminen ei ole koskaan yksin vaan hän on nuorempien ihmisten ympäröimä”. Voi kysyä, miksi me olemme kadottaneet sen kiinnostuksen, uteliaisuuden ja arvostuksen, mikä on viimeisen elämänvaiheen erityinen ja ainutlaatuinen anti koko ”yhteiskuntaruumiin” (Marja-Liisa Honkasalon termi HS 10.5.2020) vahvuudelle ja hyvinvoinnille. Onko niin, […]

Ikäihmisten arvokas henkinen pääoma ja nuorempien sukupolvien energia ja osaaminen ovat yhdessä vahva voima tulevaisuuden haasteisiin.

Elämme nopeiden muutosten, talouden sekä tehokkuuden ohjaamaa ja ikuista nuoruutta ihannoivaa aikaa. Tällaisessa tehokkuuden kulttuurissa vanhat ihmiset ovat suuressa syrjäytymisvaarassa, kadottavat ikätietoisen tehtävänsä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä välittäjänä olemisesta. Jos vanhat ihmiset eivät tavoita tärkeää tehtäväänsä elämänkokemuksensa välittäjänä he menettävät omanarvon tuntoaan ja kokemuksen merkityksellisyydestään. Tämä voi merkitä heille ennenaikaista henkistä haurastumista ja syrjään vetäytymistä. Tästä seuraa, että eri sukupolvet vieraantuvat toisistaan ja jäävät vaille sitä elämää vahvistavaa voimaa, mikä vain eri-ikäisten yhteydestä voi syntyä. Maria Akatemian asiakastyössä juuri tämä vieraantumisen ilmiö kulttuurissamme on noussut esiin. Britt-Marie Perheentupa kirjoittaa Ihmisyyden Käsikirjoitusfilosofiassaan: ”Vanhenevan ihmisen tehtävä on myös ottaa paikkansa takaisin ihmisten mielissä […]