Lausunto 25.11.2014: Hallituksen esitykseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
viite: Kuulemistilaisuus 25.11.2014 klo 12.15
asia: HE 155/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi.

Kiitämme Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi valiokuntaan.

Maria Akatemia on vuonna 2006 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka sääntömääräisenä tehtävänä on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua. Keskeisenä toimintamuotona on vuodesta 2003 tehty ehkäisevä väkivaltatyö – Demeter, naisille, joka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Pidämme Maria Akatemiassa merkittävänä yleissopimuksen tavoitteita perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Huomiomme kiinnittyy siihen, että esityksessä puuttuu kokonaan näkökulma naisesta väkivallan tekijänä.

Erityiset huomiot

Näkemyksemme mukaan väkivallan ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen edellyttää ilmiön kokonaisvaltaista tunnistamista ja tunnustamista. Nainen väkivallan tekijänä on yhteiskunnallinen tabu. Tämän tabun murtamiseksi on Maria Akatemiassa tehty työtä RAY:n tuella vuodesta 2003. Naisen tekemän väkivallan esille tuominen ei ole naisen syyttämistä tai syyllistämistä, vaan tosiasioiden tunnustamista ja vastuunottamista väkivallan ehkäisemiseksi.

Kiinnitämme Maria Akatemiassa erityisesti huomiota esityksen niihin kohtiin, jossa nainen väkivallan tekijänä tulee huomioida: Tavoitteet, määritelmät, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yleiset velvoitteet (luku I), Ehkäiseminen (luku III) ja siinä erityisesti valistus ja koulutus ja Suojelu ja tuki (luku IV) ja siinä erityisesti tukipalvelut.

Väkivallan ehkäisemisen kannalta hallituksen esityksessä (HE 155/2014) on ongelmallista, että perhe- ja parisuhdeväkivalta nähdään sukupuolittuneena ilmiönä ja nainen nähdään vain väkivallan uhrina. Yhdistyksemme näkemyksen mukaan perhe- ja lähisuhdeväkiva on sukupuolesta riippumatonta ja sen kohteena voi olla nainen tai mies, tyttö tai poika.

Yleissopimuksen 12 artiklassa edellytetään sopimusvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet naisten ja miesten haitallisten sosiaalisten ja kulttuuristen käyttäytymismallien muuttamiseksi. Tähän kuuluu keskeisinä toimenpiteinä valistus ja koulutus. Lapset ja nuoret ovat avainasemassa yhteiskunnan asenteiden muuttumisessa. Olemme huolestuneita valistuksen ja koulutuksen sukupuolittuneista asenteista, jotka ruokkivat vääristynyttä kuvaa monimuotoisesta väkivaltailmiöstä. Jos perhe- ja lähisuhdeväkivalta nähdään yksipuolisesti miesten tekemänä ja naisten kokemana, on väkivallan kokonaisvaltainen ehkäiseminen ja väkivallattomuuteen kasvattaminen mahdotonta.

Ammattilaisten kouluttaminen tunnistamaan, kohtaamaan ja ehkäisemään työssään esille tulevaa väkivaltaa sekä siihen liittyviä asenteita on erittäin tärkeää. Maria Akatemian koulutuksiin osallistuvat ammattilaiset kertovat ahdistuksesta ja vaikeudesta kohdata naisten aggressioita. Lisäksi he tuntevat kyvyttömyyttä tukea naisia väkivallattomuuteen, koska heidän ammattitaitonsa ja -tietonsa on riittämätöntä. Näemme välttämättömänä, että Suomessa väkivaltaosaamista koulutettaessa tulee huomioida nainen väkivallan tekijänä. Tällöin puheeksi ottamisen ja puuttumisen avulla voidaan tukea sekä miehiä että naisia väkivallattomuuteen tasapuolisesti.

Väkivallan ehkäisemisessä ovat sopimuksen luvun IV Suojelu ja tuki 20 artiklassa mainitut yleiset tukipalvelut merkittäviä sekä uhrille että tekijöille. Nostamme esiin yleissopimuksen perusteluista puuttuvan kokonaan maininnan tuesta naisille väkivallan tekijöinä. Demeter-työstä saadun kokemuksen mukaan monet asiakkaiksi tulevat naiset ovat tuleet torjutuiksi muissa yhteiskunnan rakenteissa ja palveluissa väkivallan tekijöinä eivätkä ole saaneet apua väkivaltaongelmaansa. Naisille havahtuminen omaan väkivaltaisuuteen on raju kokemus, jonka edessä he ovat häpeissään ja hädissään.

Kokemuksemme mukaan tukitoimet edistävät väkivallan kierteen katkeamista. Avoin linja naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, on auttava puhelin, jonka kautta asiakas ohjautuu Demeter-työn muihin auttamismuotoihin. Se on ensimmäinen nimenomaan naisen väkivaltaan keskittyvä puhelinpäivystys Suomessa. Vuodesta 2003 vuoteen 2014 asiakasmäärä on kymmenkertaistunut ja vuodesta 2013 vuoteen 2014 puhelujen määrä on noussut 25 %. Avoimeen linjaan soittaneista naisista keskimäärin 70 % on äitejä ja heistä pienten lasten äitejä on 72 %. Yhteyttä ottaneista naisista 80 % ohjautuu yksilökeskusteluihin, jonka jälkeen työskentely jatkuu ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä.

Monet asiakkaat ovat kuvanneet, miten jo ensimmäinen soitto Avoimeen linjaan on auttanut ja väkivallan teot ovat vähentyneet tai loppuneet. Kun tukea kohdennetaan väkivallan tekijöille, se ehkäisee väkivaltaa kauaskantoisesti sukupolviketjussa. Kun lapsena on henkisesti tai fyysisesti tullut kaltoin kohdelluksi, voivat toimintatavat siirtyä käyttäytymisenä omiin lapsiin.

Keskustelua naisen käyttämästä väkivallasta käydään myös kansainvälisesti. Naisen väkivalta on tabu, johon liittyy monia mielikuvia ja myyttejä: nainen on heikompi ja kykenemätön toimimaan väkivaltaisesti, nainen ei voi olla väkivaltainen omia lapsiaan kohtaan tai pienempikokoisena kaltoin kohdella puolisoaan. Tämä estää naisia tulemasta kuulluiksi hakiessaan apua ja naisten uhreja saamasta apua puhuessaan tilanteestaan.

Pidämme Maria Akatemiassa tärkeänä, että kaikki periaatteet ja toimet naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan ehkäisemiseksi luodaan laaja-alaisesti. Lisäksi toivomme, että suomalaisissa laki- ja ohjeteksteissä esiintyy sekä mies että nainen väkivallan tekijänä ja uhrina.

Maria Akatemian julkaisema raportti Demeter-työstä ”Tietoisuuden tie alkurakkauteen – Väkivalta on ehkäistävissä” (Perheentupa 2010, toim. Karhunen), naiset kuvaavat kokemuksiaan seuraavasti:

”Helpottavaa saada puhua tabu-luoteisesta asiasta, ja saada osakseen tuomion sijasta ymmärrystä, myötätuntoakin päivystäjän äänensävyn ja rauhallisuuden muodossa. Tuntui hyvältä, kun otettiin vakavasti ja asiaa luvattiin viedä eteenpäin. Ei ollut soitettuaan enää yksin asian kanssa.”

”Puhuttiin asioista asioiden oikeilla nimillä ja päivitettiin ne asiat, mitä minä haluan ja miten haluan toimia. Ymmärtävä asenne, joka kuitenkaan ei hyväksynyt itse väkivallan käyttöä.”

”.. jo se, että tällainen mahdollisuus soittaa oli olemassa, todisti, etten ole yksin tunteitteni kanssa, ja että apua saa..”

Kunnoittaen,

Tiina Simons
Toiminnanjohtaja
Maria Akatemia ry