Työnimuun! -hanke tarjoaa tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen

Maaliskuussa käynnistyi Maria Akatemia ry:n ja Naistenkartano ry:n yhteishanke Työnimuun! – tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen. Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Toimintamuotoina hankkeessa on yksilötyöskentely ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta. Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja, koulutusta ja työelämämentoritoimintaa ja tuotetaan tietoa siitä, millaiset seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä. Hanketta hallinnoi Maria Akatemia ry ja sen rahoittajana toimii STEA. Hanketta toteutetaan verkon välityksellä valtakunnallisesti sekä lähitoimintana Tampereella.

Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden hyvinvointia haastava ongelma ja työuupumus tai kohonnut työuupumusriski koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta. Entistä nuoremmat ihmiset jäävät pysyvästi työelämän ulkopuolelle ja nuorilla ja nuorilla aikuisilla ylivoimaisesti suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle ovat mielenterveysperusteinen. Etenkin nuorten naisten työuupumukset lisääntyvät ja viimeisen viidentoista vuoden aikana nuorten naisten masennuksesta johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kaksinkertaistunut.

Työmarkkinoiden epävakaus voi horjuttaa ammatillisen identiteetin rakentumista, jolloin epävarmuus voi vaikuttaa nuoren itsetuntoon ja siten mielenterveysteen. Nuorten ammattilaisten jaksamista voidaankin tukea vahvistamalla heidän ammatillista itsetuntoaan. Myönteiset ja realistiset ammatilliset roolimallit voivat vähentää riskiä uupumiseen ja työelämästä syrjäytymiseen. Nuoret ammattilaiset ja asiantuntijat tarvitsevat mahdollisuuksia reflektointiin työelämään kiinnittymiseksi, ammattiin sosiaalistumiseksi ja omien rajojen tunnistamiseksi. Myös työelämän toimijat ja esihenkilöt kaipaavat tietoa, miten edistää nuorten osaajien jaksamista ja työnimua sekä ehkäistä uupumista.

Hankkeessa tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja vertaisryhmätoimintaa. Hankkeessa muotoiltavan toimintamallin kautta tuetaan alle 36-vuotiaita naisia, jotka ovat työuransa alkuvaiheessa, ja riskissä syrjäytyä työelämästä työssä jaksamisen haasteiden vuoksi. Toimintamallin kautta ehkäistään kohderyhmän uupumista, vahvistetaan voimavaroja ja annetaan keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä uupumisen ehkäisyyn.

Hankkeessa koulutetaan myös vapaaehtoisia työelämämentoreita ammattilaisten rinnalle, tukemaan kohderyhmän nuorten naisten työhyvinvointia. Vaikuttamistyössä ja -viestinnässä nostetaan esille nuorten naisten työssä jaksamiseen ja uupumisen ehkäisyyn liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeen täydentyvät verkkosivut löytyvät osoitteesta www.mariaakatemia.fi/tyonimuun. Verkkosivuille rakennetaan aiheeseen liittyvä tietopankki, tulevien tapahtumien kalenteri, kokemuksia ja tuloksia hankkeesta sekä yksilöllisen tuen ajanvarauspalvelu. Hankkeen toimintaa voi kevään edetessä seurata hankkeen nimellä myös sosiaalisen median kanavissa!

Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksienkin tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä, voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä!

Nelli Pahkamäki hankepäällikkö, Maria Akatemia ry 040 554 8167 | nelli.pahkamaki@maria-akatemia.fi

Marjo Nevalainen hanketyöntekijä, Naistenkartano ry 050 375 2386 | marjo.nevalainen@naistenkartano.com