Tukea vanhemmuuteen erilaisissa ikä- ja kasvuvaiheissa

Vanhemmuuden elinkaareen sisältyy monenlaisia vaiheita, joissa vanhemman on kyettävä sopeutumaan uuteen ja samalla tukemaan lasta uudessa kehitysvaiheessa. Vanhemmat tarvitsevat usein tukea myös oman huolen ja epävarmuuden kohtaamiseksi. Ilman tukea kuormitus voi kasautua ja purkautua eriasteisina tunnesäätelyn haasteina, jaksamattomuutena tai näköalattomuutena.

Vanhemmuus voi ajoittain tuntua loputtomalta itsensä uuvuttamiselta, ylitsevuotavilta murheilta, syviltä peloilta ja turhautumiselta omaan rajallisuuteen. Toisaalta se on myös suurimman onnen ja merkityksen lähde sekä päivittäisen elämän rikastuttaja. Lapsen ja nuoren kasvaessa ja kehittyessä, jokainen vaihe tuo mukanaan uusia haasteita ja tunteiden kirjon.

Pieni lapsi on suuresti aikuisen avun varassa ja opettelee elämän perusteita omien tuntemustensa ja tahdonilmaisujensa kautta. Tätä tutkimusmatkaa varten hän tarvitsee vanhemman tarjoaman heijastuspinnan, jonka pohjalta hän hahmottaa paikkaansa maailmassa. Maria Akatemian Tunnevaaka®-toiminta tarjoaa tukea pienten lasten äideille vanhemmuuden ja tunnesäätelyn haasteissa. Toiminnassa käsitellään äitiyteen liittyviä monenlaisia, myös vaikeammin kohdattavia tunteita, joita vanhemmuus voi herättää. Erityistä tukea naisen vihan, aggression ja väkivallan kysymyksiin tarjotaan Naisenväkivalta.fi-toiminnan yksilö- ja vertaisryhmissä.

Nuoruus kehitysvaiheena haastaa vanhempia uudenlaiseen rooliin ja kehitystehtävään. Kaikissa kehitysvaiheissa vanhemmat tarvitsevat sekä voimavaroja että tunneosaamista, joista moni on jäänyt itse paitsi omassa lapsuudessa ja varhaisissa kiintymyssuhteissa. Vankemmaksi-hanke tarjoaa tukea vanhemmille, joilla on murros- tai varhaisaikuisikäisten lasten psyykkisestä oireilusta johtuvia haasteita vanhemmuudessa, parisuhteessa, omassa jaksamisessa tai tunnesäätelyssä. Nuoren psyykkisellä oireilulla on monitasoiset vaikutukset koko perheeseen ja vanhemmuuden tuki on näissä kohdissa erityisen tärkeää, sillä nuoren kehitys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia suhteista vanhempiin ja perheen ilmapiiriin.

Pysähtyminen oman vanhemmuuden ääreen on investointi omaan ja koko perheen hyvinvointiin. Maria Akatemian tarjoaman itsetuntemustyöskentelyn kautta on mahdollista tutkia omaa vanhemmuutta ammattilaisen ja vertaisten rinnalla. Itsetuntemuksen vahvistaminen tukee vanhempia ymmärtämään omia tunteitaan, käyttäytymismallejaan tai reaktioitaan. Tämä vaikuttaa siihen, miten vanhempi kohtaa ja on vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Maria Akatemian toiminnassa merkityksellistä monelle vanhemmalle on huomata, että vanhemmuuden kysymykset ja haastekohdat jakaa moni muukin vanhempi, jolloin yksinäisyyden ja näköalattomuuden kokemukset syrjäytyvät syvällä kuulluksi tulemisen kokemuksella.

Siru Jokimies, Hyvinvointi- ja työelämätoiminnan päällikkö