Tiedote 9.9.2016: Henkinen ilmastonmuutos – Toivoa vai toivottomuutta?

Maria Akatemia ry järjesti torstaina 8.9.2016 Haasteena henkinen ilmastonmuutos – Toivoa vai toivottomuutta? – aamiaisseminaarin osana yhdistyksen 10-vuotisjuhlaviikkoa.

Seminaari haastoi osallistujat pohtimaan eri näkökulmista yhteiskunnallisia ilmiöitä: vihapuhetta, polarisaatiota, sisäistä pahoinvointia. Miten lisätään hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla?

Maria Akatemia ry:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Ritva Karinsalo kiinnitti huomiota seminaarin avauspuheenvuorossa yhteistyöhön yli sektorirajojen. Vastakkainasettelu on kovaa. Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, välinpitämättömyys ja väkivalta ovat ilmiöitä, joihin täytyy puuttua. Meitä haastetaan verkottumaan ja tekemään rohkeita kokeiluja yhdessä, jotta voimme lisätä arjen selviytymismahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Maria Akatemian perustaja, psykoterapeutti Britt-Marie Perheentupa totesi, että jokaisella ihmisellä on vastuu omista ajatuksistaan ja tunnemaailmastaan. Ihmisen sisäinen ja ulkoinen todellisuus ovat koko ajan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Perheentupa on kehittänyt Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofian, joka toimii pohjana yhdistyksen työlle. Ytimenä on ihmisen vastuu eettisestä kestävästä kehityksestä.

Työyhteisöpalveluiden vastaava, Eivor Wallinvirta alusti sisäisen johtajuuden merkityksestä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Työelämän kysymykset edellyttävät tänä päivänä moniosaamista. Työn luonne muuttuu – muuttuuko johtaminen? Merkityksellinen työ nähdään hyvinvoinnin lähteenä. Luottamus ja vastuu saavat ihmiset vaikuttamaan omaan työhönsä. Johtaja ja johtajuus ovat työyhteisössä keskiössä hyvän työkulttuurin luomisessa.

Naisten hyvinvointipalveluiden vastaavan, Laura Perheentuvan puheenvuoro otsikolla Sukupuolet yhteiskunnan voimavarana valotti sukupuolten erityislaatujen ja itsetuntemuksen merkitystä. Sukupuolten kannettavaksi asettuu erilaisia odotuksia ja rooleja. On tärkeää, että jokainen oivaltaa olevansa avaintekijä, vaikuttaja ja vastuunkantaja. Eri elämänkaaren vaiheissa on mahdollista työstää suhdetta itseensä ja toisiin ihmisiin. Äitiys on luonteva kohta peilata omaa vanhemmuutta, sukupuolta ja siihen kohdistuvia odotuksia.

Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, laatuvastaava Maria Lindroos puhui aiheesta Vihapuhe, polarisaatio ja väkivalta. Ihminen tarvitsee yhteyttä kasvaakseen. Väkivalta syntyy yhteydettömyyden ja arvottomuuden kokemuksesta. Väkivallan syitä ja taustoja täytyy ymmärtää, jotta siihen voidaan puuttua ja sitä voidaan ennaltaehkäistä.

Yhteisessä keskustelussa tärkeiksi näkökulmiksi nousivat pienten tekojen merkitys, ihmisten erilaisten tarpeiden huomioiminen ja niihin yksilöllisten ratkaisujen löytäminen. Henkinen ilmastonmuutos vaatii yhteistä vastuuta ja yhteistyötä yli toimija- ja organisaatiorajojen.

Lisätiedot: Tiina Simons, Maria Akatemia ry:n toiminnanjohtaja, p. 040 418 4734 / tiina.simons@maria-akatemia.fi