Työnjanoon!-hanke osoittaa: Äitien jaksamiseen ja hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa

Maria Akatemian Työnjanoon!-kehittämishanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2019 alkanut Stea-rahoitteinen hanke on ollut kaikilla mittareilla tarpeellinen, saavuttanut hyvin kohderyhmänsä ja tulokset puhuvat puolestaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat pienten lasten äidit, joilla on haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa. Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä on ollut lähes sata äitiä. Ryhmän jälkeen äidit ovat halutessaan voineet liittyä Naisverkoston toimintaan sekä hakeneet itselleen omaa pitkäaikaista ja vapaaehtoista mentoria oman työskentelyn jatkotueksi.

 Ryhmät ovat kokoontuneet Helsingissä ja Tampereella sekä valtakunnallisesti verkossa. Ryhmäprosessin aikana on pysähdytty oman itsen äärelle ja pohdittu omia voimavaroja sekä haasteita. Itsetuntemustyöskentelyn kautta on käyty läpi omaa kasvutarinaa, sukupolviketjua, lähisuhteita, äitiyttä ja työelämää. Ryhmät ovat kokoontuneet 15 viikon ajan, kahden tunnin ajan viikossa.

Ryhmäprosessin vaikutuksia on mitattu Työterveyslaitoksen Kykyviisari-mittarilla, jolla arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Maria Akatemian kehittämällä Tunnevaaka-mittarilla taas kartoitetaan mielen hyvinvointia punniten huolten ja voimavarojen kehittymistä ja muutosta ryhmän alussa ja lopussa. Lisäksi ryhmän lopussa äidit arvioivat omaa kokemusta ryhmätyöskentelyn vaikutuksista palautelomakkeella. Ryhmäprosessin alussa Tunnevaaka-mittarissa on tullut esiin etenkin mielen hyvinvoinnin haasteet, kuten yksinäisyyden ja riittämättömyyden kokemukset. Äitiys on koettu uuvuttavaksi ja omasta jaksamisesta ei ole pystynyt huolehtimaan. Ryhmäprosessin lopussa esimerkiksi kokemukset yksinäisyydestä ja riittämättömyydestä ovat vähentyneet merkittävästi. Myös oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat lisääntyneet huomattavasti.

Äidit kokevat ennen kaikkea olevansa yksin jaksamattomuuden ja suorituspaineiden kanssa. Ryhmäprosessin aikana äidit huomaavat myös muiden kokevan samankaltaisia tuntemuksia. Vaikeiden tunteiden ja tilanteiden jakaminen muiden kanssa tuo tunteen kuulluksi tulemisesta. Vertaistuki antaa uusia näkökulmia ja parhaimmillaan syntyy uusia tukiverkostoja ja ystävyyssuhteita. Ryhmässä muilta saatu tuki ja kannustus ovat korvaamattoman arvokkaita kokemuksia.

Äitien jaksamiseen ja hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa itsetuntemustyöskentelyn, ammatillisesti ohjatun vertaisryhmän ja pidempiaikaista tukea tarjoavan Naisverkoston ja mentoritoiminnan avulla. Toiminnalla vaikutetaan äitien lisäksi myös koko perheen hyvinvointiin ja työelämään. Näin äidit saavat oikea-aikaista tukea ja vältytään vakavammilta ongelmilta, joita pitkäkestoiset kuormittavat tekijät voivat aiheuttaa. Tulevaisuuden näkymät selkeytyvät ja suunta työelämään sekä perheen ja työn yhteensovittamiseen helpottuu.