Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa

Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa. 73% naisenväkivalta.fi hankkeen (STEA 2017-2019) asiakkaista on vertaisryhmätoiminnan jälkeen pystynyt ylläpitämään väkivallattomuutta.

”Tunne ei enää vie minua. Minun on mahdollista vaikuttaa tunteisiini ja varsinkin niihin reagoimiseen. Väkivaltaisuus ei ole enää hallitsematonta, vaan voin nyt vaikuttaa miten reagoin ärsykkeisiin”

Ehkäisevän väkivaltatyön yhteiskunnallinen merkitys on suuri. Meidän tulee tehdä työtä väkivaltailmiöiden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Väkivallan puheeksi ottaminen edistää avun saamista kaikille asianosaisille: väkivallan tekijälle, kokijalle ja heidän lähipiirilleen. Suomessa on tehty esimerkillistä työtä väkivallan vähentämiseksi ja lopettamiseksi, työ jatkuu. Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö kohdentuu naisiin, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vuodesta 2003 lähtien olemme auttaneet noin 2 000 naista, tavoitteena väkivallattomuus ja vastuunotto omista tunteista ja teoista.

Kuluneen kolmen vuoden aikana Maria Akatemian Naisenväkivalta.fi-hankkeen toiminta (STEA 2017-2019) on auttanut lähes 350 naista, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Heistä suuri osa on ohjautunut chatin kautta yksilökeskusteluihin ammattilaisen kanssa sekä verkkovertaisryhmiin. Hankkeen tavoitteena laajemmin on ollut madaltaa avunhakemisen kynnystä sekä lisätä valtakunnallisesti tietoisuutta naisen käyttämästä väkivallasta. Toiminta on jalkautunut ja juurtunut osaksi Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä.

Miltei kaikilla hankkeen asiakkailla on itsellään väkivallan kokemuksia tai kaltoinkohtelua, joko omassa lapsuudessaan tai myöhemmässä elämänvaiheessa. On tärkeää, että väkivallan ilmiöt osataan tunnistaa ja tunnustaa, jotta kynnys avun piiriin madaltuu. Merkittävä osa, n. 74%, hankkeen yhteydenottajista on ollut äitejä. Väkivalta tai huoli siitä on kohdistunut 40%:lla lapseen, 33%:lla kumppaniin ja 8,5%:lla molempiin.

Hankkeen kohderyhmä on ollut alusta asti mukana toimintamallin kehittämisessä. Heiltä saadun palautteen perusteella, toiminnan kaikissa työmuodoissa, on toimintamallia ja työskentelyalustan teknisiä ominaisuuksia kehitetty asiakkaita parhaiten palvelevaksi. Teknisten ominaisuuksien lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota kohtaamistyöhön, chat-työskentelyssä, yksilötyössä ja vertaisryhmätoiminnassa: miten kohdattiin, miten yhteys syntyi ja luottamus rakentui. Toimintamallin upeana tuloksena voidaan todeta, että yhdeksän vertaisryhmän osalta keskeyttäneitä oli huikeat 0%.

Toiminnan tuloksia ja vaikutuksia mitataan kaikissa työskentelyprosessin vaiheissa. Maria Akatemiassa kehitetty PVISS© -arviointimittari (Lindroos, M., Karhunen, M-R., Perheentupa B-M.  Ruutu, P.) palvelee sekä asiakastyötä että arviointia, kehittämistä ja tutkimusta. Arviointimittari on otettu käyttöön 2014 ja se on ollut tutkimuskäytössä Pia Keiskin väitöstutkimuksessa (Perheväkivaltaa käyttäneen naisen minuus). Naisenväkivalta.fi hankkeen keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että matalan kynnyksen verkkopalvelu on ensinnäkin löytänyt hyvin kohderyhmän asiakkaat. Yhteydenotto chat-palveluun auttoi 94% yhteydenottajista ja tukea kartoittavista yksilökeskusteluista sai 100% osallistuista. Kaikki yhdeksään vertaisryhmään osallistuneista koki saavansa tukea ja ryhmän läpikäyneistä 73% pystyi ylläpitämään väkivallattomuutta.

Vertaisryhmätoiminta perustuu itsetuntemustyöskentelyyn, jossa tärkeänä punaisena lankana on oman kasvutarinan läpikäynti ja sen jakaminen vertaisille. Omien vaikeiden tunteiden tunnistaminen, juurisyiden ymmärtäminen ja keinojen löytäminen tunteiden hallintaan on avaimia omaan väkivallattomaan tulevaisuuteen. Vertaisryhmän läpikäyneiden itsearvostus parani 88%:lla, kokemus omasta paremmasta hyvinvoinnista 82%:lla ja kokemus läheisten saamasta tuesta 91%:lla. Jokainen nainen, joka on pystynyt vähentämään tai lopettanut väkivallan käytön, vahvistaa toiminnallaan ja esimerkillään tuleville sukupolvillekin turvallisempaa tulevaisuutta.

”Sain työkaluja oman toiminnan tarkasteluun suhteessa joihinkin läheisiin ja omien puolien pitämiseen sekä oman mielipiteen sanomiseen terveellä tavalla, ilman väkivaltaa.”

Sari Nyberg
toiminnanjohtaja
Maria Akatemia ry

Väkivallan puheeksi ottaminen katkaisee ylisukupolvista väkivaltaa pdf