Kohti läheishoivaajaystävällisempää yhteiskuntaa

Läheishoiva on -kampanjan aikana nostamme esille sitä, mitä läheishoiva on ja miten se näkyy ympärillämme. Viikon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työelämän ja läheishoivaajaroolien yhteensovittamisen kysymyksistä ja sen erityispiirteistä.

Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota läheishoivasta puhuttaessa? Mihin kaikkeen läheishoiva vaikuttaa? Miten voisimme parantaa läheishoivan tunnistamista ja asemaa Suomessa? Näitä kysymyksiä Läheisenä työelämässä -hankkeen alussa pohdittiin paljon – ja pohditaan yhä.

Läheishoiva tuottaa selkeitä säästöjä esimerkiksi kunnan palvelukustannuksissa ja paikkaa terveydenhuollon henkilöstövajetta. Läheisestä huolehtimiseen liittyy paljon mielekkäitä sekä positiivisia kokemuksia ja tunteita.  Läheishoivaajista puhuttaessa olemme kuitenkin isojen kysymysten äärellä, kun mietimme näiden ihmisten hyvinvointia ja esimerkiksi työssäjaksamista. Väestön ikääntyminen, hoitajapula, hoivapalveluiden saamisen vaikeus sekä sen siirtyminen enemmissä määrin koti- ja avohoitoon, lisäävät läheishoivan merkitystä tulevaisuudessa. Osa läheishoivaajista ovat jaksamisensa äärirajoilla, jolloin heitä itseään uhkaa uupuminen ja mm. mielenterveyden häiriöt. Läheishoivan merkitys yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla on merkittävä ja tämän takia tulisi olla nykyistä näkyvämmässä roolissa esimerkiksi palvelullisia tai poliittisia päätöksiä tehdessä.

Läheishoivaajien tunnistamista sekä tukemista eri palvelujärjestelmissä olisi syytä lisätä, hoidettavan asioihin keskittymisen lisäksi. Yhteiskunnan tukirakenteissa tulisi ennaltaehkäistä mm. työelämästä ennenaikaisesti poisjäämistä ja köyhtymisen riskiä, jota hoivaan annettu aika työuran aikana voi aiheuttaa. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat työntekijät tulisi nähdä voimavarana kulujen sijaan ja työn tulisi olla perusoikeus läheishoivasta tai omaishoitajuudesta riippumatta.

Työelämän joustojen, avoimen työkulttuurin sekä erilaisten työkäytänteiden kehittäminen ja hyödyntäminen tulisi nähdä osana meidän jokaisen työhyvinvointia. Kulttuurista muutosta tarvitaan tasa-arvoisen hoivan edistämiseksi sekä yksilökeskeisen pärjäämisen mallista eroon pääsemiseksi. Itsetuntemuksen ja tunnetaitojen kehittämisen on nähty lisäävän hyvinvointia, joka olisi arvokasta ottaa huomioon myös työelämässä.

Uskomme, että yhteistyöllä voimme löytää ratkaisuja läheishoivan kysymyksiin ja päästä lähemmäksi läheishoivaajaystävällisempää yhteiskuntaa.

 

Hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, Läheisenä työelämässä -hanke

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Lisää hankkeesta www.mariaakatemia.fi/laheisena