Työelämän joustot apuna työn ja läheishoivan yhdistämisessä

Työelämän ja läheishoivan yhteensovittaminen on vaativaa tasapainoilua ajankäytön ja oman jaksamisen välillä. Tutkimusten mukaan mitä sitovampaa, toistuvampaa ja moninaisempaa hoivan ja huolehtimisen muodot ovat, sitä enemmän ne vaikuttavat huolehtijan ajankäyttöön, työssäkäyntiin, hyvinvointiin ja arjen muihin toimintoihin. Työyhteisön suhtautumisella ja työkäytännöillä on nähty olevan merkittävä rooli hoivaajan jaksamisen kannalta.

Hyväksi koettuja työn joustoja ovat esimerkiksi etätyöstä sopiminen, liukuva työaika, lomarahojen muuttaminen vapaiksi ja vuosilomien, palkattomien vapaiden sekä saldovapaiden käyttäminen. Myös työmäärän tarkastaminen suhteessa työaikaan on tärkeää. Keskustella voi myös siitä, onko järkevää ottaa uusia tai suuria työtehtäviä tai projekteja vastaan. Myös vastuun jakamisesta useammalle työntekijälle voi keskustella. Työpaikka voi miettiä myös omia käytänteitä, jotka helpottavat kaikkia läheisten asioita hoitavien arkea elämäntilanteen mukaan. Työnantaja voi esimerkiksi sallia läheisen asioiden hoitamisen työajalla, esimerkiksi tunnin ajan viikossa tai läheiseltä tuleviin ja häneen liittyviin puheluihin on lupa vastata työaikana. Voi olla myös hyvä puhua ääneen, että joskus on ihan ok tehdä työtä ns. puoliteholla ilman, että siitä tarvitsee tuntea pahaa oloa. Hyviä ja huonoja päiviä on meillä kaikilla!

Työterveyshuolto tukee työntekijän hyvinvointia ja työssäjaksamista. Riippuen oman työnantajan työterveyshuollon sopimuksesta, heidän asiantuntevan henkilöstönsä hyödyntäminen sekä palveluiden käyttäminen myös työn ja läheishoivan yhdistämisen asioissa on mahdollista. Työssä uupumisen ennaltaehkäisemiseksi voi yrityksessäsi olla myös omia toimintasuunnitelmia, joissa työterveyshuolto on mukana. Esihenkilön lisäksi työsuojelusta vastaavien puoleen voi myös tällaisissa asioissa olla yhteydessä.

On havaittu, että omasta läheishoivan tilanteesta ei välttämättä puhuta työpaikalla, esimerkiksi esihenkilön tai työkavereiden kanssa. Tällöin ei myöskään pystytä huomioimaan työn kuormitustekijöitä suhteessa henkilökohtaisen elämän kuormittumisen kanssa. Taustalla saattaa olla pelko työsuhteen päättymisestä, ymmärtämättömyydestä, uralla etenemisen vaikeuksista tai ”huonomman” työntekijän maineesta. Monesti meillä onkin taipumus ajatella myötätuntoisemmin toisia kuin itseään kohtaan. Vaadimme itseltämme täyttä suorituskykyä ja onnistumista kaikkina työpäivinä.

Työelämän joustojen on nähty lisäävän hyvinvointia ja tuottavuutta sekä helpottavan työn ja muun elämän yhteensovittamista. Keskustelu esihenkilön kanssa on suositeltavaa! On tärkeää, että työn joustot ja käytänteet koskevat kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti, ja että näistä keskustellaan avoimesti työpaikalla. Tällöin yksittäisen työntekijän on helpompi ottaa oma tilanne työpaikalla esille.

Hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, Läheisenä työelämässä -hanke 

 

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista, joka kattaa kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun ja huolenpidon. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta.

Tarvitsetko lisätietoa työn joustoista? Voit lukea näistä lisää Läheisenä työelämässä -hankkeen sivuilta tietopaketti-osion alta.