Vertaisuutta ja itsetuntemusta Läheisenä työelämässä -ryhmistä

Työssäkäyvän läheishoivaajan työpäivä ei pääty läppärin sulkemiseen tai työvaatteiden riisumiseen, vaan hoiva lomittuu vuorokauden ajasta riippumatta sirpaleisina tehtävinä ja vastuunkantona, toisinaan myös jatkuvana huolena, osaksi arkea. Tunnetason kuormitus, oman ajan ja levon puute sekä arjesta suoriutuminen eri rooleissa sukkuloiden herättävät inhimillistä hätää, turvattomuutta ja riittämättömyyden tunteita. Elämästä saattaa tulla päivä kerrallaan selviämistä ja tulevaisuudesta näköalatonta. Omat tarpeet jäävät herkästi läheisen tarpeiden jalkoihin, eikä elämän sisältö tunnu olevan enää itse määriteltävissä. Kenen elämää oikein elän? Mistä riittäisi aikaa myös itselleni? 

Läheishoivaajien jaksamista koskevissa tutkimuksissa[i] selviytymiskeinoina korostuvat perheen ja ystävien kanssa vietetty aika, mutta myös työssäkäynti ja harrastukset tuovat monen elämään merkityksellisyyttä ja hengähdystaukoakin arjen keskelle. Läheisestään huolehtivat kokevat myös vertaistuen tärkeänä. Erityisesti hankalilta tuntuvien tunteiden käsittelyyn ohjauksellinen ja terapeuttinen tuki on koetusti paras apu. 

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa apua työn ja läheishoivan yhdistämisen aiheuttamaan kuormitukseen ja uupumisen ennaltaehkäisyyn 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Jo aiempi yhteistyömme ikääntyville omaishoitajanaisille suunnatussa Tunne voimavarasi -hankkeessa osoitti yksilöllisen ja vertaistuellisen avun voiman omaishoitajien hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntymisessä. 

Vertaistuen voima näyttäytyy saamamme palautteen mukaan läheisestään huolehtivalle syvällisenä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksena. Elämän kuormitustekijöiden, mutta toisaalta myös omien henkilökohtaisten voimavarojen hahmottuessa oma tilanne näyttäytyy kokonaisvaltaisena, eivätkä huoliajatukset sumenna enää näkymää kokonaan. Omien ajatusten ja tunteiden vyyhdin sanoittaminen selkeyttää vaihtoehtoja ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla polulla, ja luo toivoa toisinaan toivottomilta tuntuviin tilanteisiin. Itsetuntemuksen kehittyminen, eli omien arvojen, tunteiden, ajatusten, käytösmallien ja vahvuuksien tunnistaminen tukee myös työssäjaksamista, sillä silloin on helpompi tehdä omaa hyvinvointia tukevia valintoja ja rajanvetoja.  

Läheisenä työelämässä -vertaisryhmät on suunniteltu työssäkäyvien läheishoivaajien kiireiseen arkeen sopiviksi. Ryhmiä järjestetään niin lähi- kuin verkkoryhminäkin, pääsääntöisesti toimistoaikojen ulkopuolella. Viiden kerran ryhmä on rakennettu tarjoamaan ohjattujen vertaistuellisten keskustelujen lisäksi tietoa tärkeistä teemoista itsetuntemuksen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Käsiteltäviä teemoja ryhmäkerroilla ovat muun muassa tunteet, roolit ja koetut odotukset, itsemyötätunto, tarpeet, rajat ja oman elämän vaikutusmahdollisuudet. Yhdessä tehtävät toiminnalliset harjoitukset tarjoavat työkaluja, jotka tähtäävät itsen äärelle pysähtymisen ja mindfullness -taitojen edistämiseen. Luottamuksellinen pienryhmä (n. 6 ryhmäläistä) tarjoaa peilipinnan omien tunteiden, ajatusten ja toiminnan selkiyttämiseen. Kun vaikeista tunteista pääsee puhumaan ääneen, niiden voima heikkenee. Ryhmän tuella armottominkin suorittaja pystyy antamaan itselleen luvan omannäköisempään elämään ja hahmottamaan sille tilan arjessaan. 

Jos vertaisryhmään osallistuminen mietityttää, voi jo tarjoamistamme yksilökeskusteluista työntekijän kanssa löytyä riittävä apu ajatusten tuulettamiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Työntekijän kanssa käytävät kahdenkeskiset keskustelut antavat myös mahdollisuuden pohtia erilaisten palvelujen tai työn joustojen tuomaa helpotusta omaan tilanteeseen. 

Kiinnostuitko toiminnastamme? Seuraava verkkovertaisryhmämme kokoontuu keskiviikkoisin 22.3.-19.4.23 klo 17–19. Lisätietoja ryhmään hakemisesta ja tukimuodoistamme: https://www.mariaakatemia.fi/toiminta/kehittamishankkeet/laheisena-tyoelamassa/mukaan-toimintaan/ 

Henriikka Laurola, hanketyöntekijä, Läheisenä työelämässä -hanke

[i] Kauppinen, K. & Silfver-Kuhalampi, M. (toim.). (2015). Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen. Helsingin yliopisto, Unigrafia, Helsinki.